Чому НСПП?

Відділення НСПП в Донецькій області безкоштовно надає правову допомогу працівникам підприємств, установ і організацій, представникам профспілок і громадських організацій в розв’язанні конфліктних ситуацій, пов’язаних з виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю, охорону праці, виконанням колективного договору та угоди.

Запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)

Протягом січня-березня 2018 року Відділенням проводилась робота по врегулюванню 23 випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин, по яких було взято на облік 23 чинника дестабілізації, з яких всі 23 чинника - щодо своєчасної виплати поточної заробітної плати та погашення заборгованості з неї. Причиною виникнення випадків дестабілізації у звітному періоді стала заборгованість із виплати зарплати в сумі 242 784,9 тис. грн. (додаток 4).

З початку 2018 року було взято на облік 23 випадки дестабілізації стану СТВ, в тому числі за видами економічної діяльності (додаток 6):

- сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – 1 випадок (4,3%);
- добувна промисловість і розроблення кар’єрів – 3 випадки (13%);
- виробництво машин і устаткування – 1 випадок (4,3%);
- виробництво автотранспортних засобів – 2 випадки (8,7%);
- постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 2 випадки (8,7%);
- водопостачання; каналізація, поводження з відходами – 9 випадків (39,1%);
- оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів – 1 випадок (3,7%);
- діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 3 випадки (13%);
- охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 1 випадок (4,3%).

Причинами виникнення випадків дестабілізації на підприємствах Донецької області з початку 2018 року були 23 чинника, з них:

23 – щодо невиконання вимог законодавства про працю (100%).

У звітному періоді, з метою врегулювання чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин, фахівцями Відділення по кожному підприємству було складено план заходів по врегулюванню чинників дестабілізації, здійснено виїзди на підприємства та проведено 46 узгоджувальних зустрічей зі сторонами соціально-трудових відносин.

В результаті постійної взаємодії зі сторонами соціально-трудових відносин та органами місцевого самоврядування, протягом січня-березня 2018 року було погашено заборгованості із виплати заробітної плати, що стала чинником дестабілізації, в сумі 39 149,2 тис.грн., що складає 16,1% від заборгованості, що стала чинником дестабілізації стану СТВ.

Таким чином, на початок 2018 року на обліку Відділення знаходилось 7 випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин, у звітному періоді було взято на облік 16 випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин, знято з обліку 4 випадки, в тому числі 3 – у зв’язку із врегулюванням чинників дестабілізації та 1 – у зв’язку з припиненням трудових відносин, а саме звільнення більше ніж двох третин найманих працівників.

Станом на 01.04.2018 року на обліку Відділення знаходиться 19 випадків дестабілізації стану СТВ з 19 чинниками, по яким в стадії вирішення залишається сума заборгованості із виплати заробітної плати 203 635,7 тис. грн.

Стан і результати вирішення висунутих найманими працівниками або профспілками вимог та колективних трудових спорів (конфліктів)

Протягом січня-березня 2018 року Відділенням проводилась робота по вирішенню 6 колективних трудових спорів (конфліктів), з яких по 2 колективним трудовим спорам (конфліктам) дію розпорядження про реєстрацію КТС(К) призупинено на період проведення АТО.

У 6 КТС(К) найманими працівниками було висунуто 25 вимог, в тому числі:

- щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту – 1 вимога (4% від загальної кількості);
- щодо виконання колективного договору, угоди – 15 вимог (60%);
- щодо невиконання вимог законодавства про працю – 9 вимог (36%).

Сума заборгованості із виплати заробітної плати, що стала причиною виникнення КТС(К) становить 350,0 тис. грн. і припадає на 1 підприємство – дільниця № 3 структурного підрозділу Шахтарське шахто-будівельне управління ПАТ «Донбасшахтобуд», м. Шахтарськ, дія розпорядження про реєстрацію на якому призупинена на період проведення АТО.

Упродовж січня-березня 2018 року, з метою проведення моніторингу стану вирішення вимог найманих працівників у колективних трудових спорах (конфліктах) та на виконання рішень примирних органів зі сторонами соціально – трудових відносин було проведено 19 узгоджувальних зустрічей.

У звітному періоді колективні трудові спори (конфлікти) на підприємствах Донецької обласні не реєструвались.

Таким чином, станом на 01.04.2018 року на реєстрації Відділення залишилось 6 КТС(К), в яких в стадії вирішення залишилися 25 вимог, висунуті найманими працівниками, а сума непогашеної заборгованості із виплати заробітної плати становить 350,0 тис. грн.

Страйки, колективні припинення роботи, акції протесту, пов’язані з ускладненням стану соціально-трудових відносин

Упродовж січня-березня 2018 року, з метою вирішення спірних питань між сторонами соціально-трудових відносин виключно у правовому руслі, Відділення спрямовувало свої зусилля на попередження проведення страйків і акцій протесту та послаблення соціальної напруги під час проведення найманими працівниками страйків і колективних припинень роботи.

За звітний період Відділенням було зафіксовано проведення 4 акцій соціального протесту, а саме: 1 мітинг, 1 невихід на поверхню, 1 припинення роботи та 1 стихійний страйк. Основними вимогами найманих працівників, які висувалися в ході акцій соціального протесту, були погашення заборгованості із заробітної плати та своєчасна виплата поточної заробітної плати.

Висновки

Аналіз виробничих та фінансових показників Донецької області у звітному періоді, стану соціально-трудових відносин на підприємствах області та результатів діяльності Відділення свідчить, що за січень-березень 2018 року в економіці області спостерігаються певні складності. На підприємствах області продовжували існувати, а в окремих випадках, загострюватися, чинники погіршення стану соціально-трудових відносин, зокрема зростання заборгованості із виплати заробітної плати, причиною чого є недофінансування вугільної галузі, припинення виробничої діяльності окремими підприємствами, розрив економічних зв`язків, як між підприємствами, містами та районами Донецької області, так і країнами дальнього зарубіжжя.

На динаміку виробництва базових галузей промисловості регіону вплинув ефект низької бази порівняння, адже з лютого 2017 року обсяги виробленої продукції почали знижуватися внаслідок блокади залізничних перевезень вугілля та інших вантажів на лінії розмежування.

На території не контрольованій українською владою в критичному стані залишились підприємства, на яких зареєстровані колективні трудові спори (конфлікти), що унеможливлює проведення примирних процедур та вирішення вимог найманих працівників у колективних трудових спорах (конфліктах)

З початку 2018 року було взято на облік 23 випадки дестабілізації стану СТВ з 23 чинниками дестабілізації щодо невиконання законодавства про працю.

Основною причиною виникнення випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин у звітному періоді була заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 242 784,9 тис. грн. В результаті постійної та планомірної роботи, в тому числі і проведення узгоджувальних зустрічей зі сторонами конфліктів, упродовж звітного періоду було погашено заборгованості із виплати заробітної плати, що стала чинником дестабілізації, в сумі 39 149,2 тис.грн. (16,1%).

Однак, при наявності причин виникнення ускладнень стану СТВ, колективні трудові спори (конфлікти) у січні-березні 2018 року не реєструвалися.

Аналіз динаміки погашення заборгованості із виплати заробітної плати, що стала чинником дестабілізації стану СТВ упродовж звітного періоду, свідчить, що спільні заходи Відділення та сторін соціально – трудових відносин направлені на вирішення вимог найманих працівників, в тому числі і щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати, виявились результативними.
З метою моніторингу стану виконання рішень примирних органів та вимог найманих працівників, врегулювання чинників дестабілізації стану СТВ упродовж звітного періоду фахівцями Відділення було організовано та проведено 65 узгоджувальних зустрічей зі сторонами соціально-трудових відносин, в тому числі зі сторонами колективних трудових спорів – 19 (29,2% від загальної кількості), зі сторонами соціально-трудових відносин – 46 (70,8%).

Відділенням проводиться цілеспрямована робота з надання консультацій та рекомендацій найманим працівникам та профспілковим організаціям з питань вирішення спірних питань в правовому руслі, в тому числі і шляхом вступу у колективні трудові спори (конфлікти).

Вгору