Чому НСПП?

Відділення НСПП в Донецькій області безкоштовно надає правову допомогу працівникам підприємств, установ і організацій, представникам профспілок і громадських організацій в розв’язанні конфліктних ситуацій, пов’язаних з виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю, охорону праці, виконанням колективного договору та угоди.

1. Аналіз стану та динаміки соціально-трудових відносин на підприємствах Донецької області

Обсяг промислової продукції Донецької області (без урахування частини зони проведення антитерористичної операції) у січні-травні 2017 року порівняно з січнем–травнем попереднього року зменшився на 13,0%. На динаміку виробництва базових галузей і всієї промисловості продовжували впливати наслідки блокади вантажних перевезень на лінії розмежування. Хоча у травні порівняно з попереднім місяцем, тобто квітнем 2017 року, загальний обсяг виробленої продукції зріс на 8,4%, порівняно з травнем 2016 року він зменшився на 13,5%.

У травні 2017 року порівняно з травнем попереднього року спад промислового виробництва регіону склав: у добувній промисловості та розробленні кар'єрів – 4,7%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 10,7%, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 13,6%, металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів – 16,4%, виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення – 27,8%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 48,9%.

З початку поточного року порівняно з січнем-травнем 2016 року зменшився випуск продукції у металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів – на 5,7%, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 7,4%, добувній промисловості та розробленні кар'єрів – на 17,2%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 29,7%, виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення – на 30,7%.
Зріс обсяг продукції у січні-травні 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року в машинобудуванні на 16,6%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 7,4%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 1,8%.

Видобуток рядового вугілля у травні 2017 року порівняно з травнем 2016 року зменшився на 16,9% і склав 0,9 млн.т. У січні–травні 2017 року вуглевидобуток становив 4,8 млн.т, що менше, ніж у аналогічному періоді 2016 року, на 1,5 млн.т, або на 24,0%. Обсяг кам'яного вугілля, яке включає відвантажене рядове вугілля і продукти збагачення, у січні–травні 2017 року становив 3,7 млн.т, що на 27,9% менше, ніж у січні–травні попереднього року.

Зниження вуглевидобутку негативно позначилося на всіх ланках технологічних ланцюжків «вугілля-кокс-метал» та «вугілля-електроенергія». У травні 2017 року порівняно з травнем 2016 року виробництво коксу зменшилося на 27,6%, виплавка чавуну знизилася на 21,7%, сталі – на 18,4%, випуск готового прокату скоротився на 24,9%, електроенергії отримано менше в 2,1 раза.

З початку поточного року виробництво знизилося на всіх стадіях металургійного циклу. Виплавка чавуну у січні-травні 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року зменшилася на 13,5% і становила 3,4 млн.т. Виплавка сталі, склавши 3,5 млн.т, скоротилася на 6,4%. Випуск готового прокату знизився порівняно з січнем-травнем 2016 року на 7,9% і склав 1,9 млн.т. Виробництво електроенергії у січні–травні 2017 року становило 6,0 млрд.кВт·год, що порівняно з січнем–травнем 2016 року менше на 33,4%.

Кількість працюючих збільшується, що свідчить про поступове працевлаштування безробітних. Так, у січні 2017 року було зареєстровано 14779 безробітних осіб, а у травні 2017 року вже 14120 осіб (зменшення складає 4,5%).

Динаміка виробничих показників підприємств області напряму впливає на показники соціальних стандартів, у бік їх покращення чи навпаки, в том числі на рівень оплати праці та стан виплати поточної заробітної плати.

За даними головного управління статистики в Донецькій області (без урахування зони проведення АТО) середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у квітні 2017 року становила 7332 грн., що у 2,3 рази вище рівня мінімальної заробітної плати.

Найвищий рівень номінальної заробітної плати спостерігається на підприємствах:
- мистецтва, спорту, розваг – 19608 грн.;
- оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 16810 грн.;
- наукової та технічної діяльності – 10251 грн.;
- добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 8583 грн. (124,8% до середньо обласного рівня).

Менше ніж в середньому по області становить заробітна плата працівників сфери адміністративного та допоміжного обслуговування – 3879 грн. (52,9% до середньообласного рівня), водопостачання, каналізації, поводження з відходами – 4750 грн. (64,8%), охорони здоров'я та надання соціальної допомоги – 4678 грн. (63,8%).

Темпи зростання номінальної заробітної плати у квітні 2017 року у порівнянні з квітнем 2016 року складають 122,4%, а відповідно до попереднього періоду (березня) – 103,1%.

Складний фінансовий стан підприємств, установ та організацій призводить до порушення строків виплати заробітної плати і, як наслідок, виникнення та зростання заборгованості із заробітної плати. Це стає головним чинником загострення соціального клімату у трудових колективах, призводить до виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) та зростання протестної активності найманих працівників.

За даними головного управління статистики в Донецькій області загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати по області (без урахування території проведення АТО) станом на 1 травня 2017 року становила 355,2 млн.грн. або 16,3% усієї заборгованості в Україні (2185,2 млн.грн).

При цьому протягом квітня 2017 року борги по зарплаті збільшилися на 31,6 млн.грн, або на 9,8%. В порівнянні з 1 січня 2017 року вони більше на 91,9 млн.грн, або на 34,9%.

Заборгованість із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах області (без урахування частини зони проведення антитерористичної операції) на 1 травня 2017 року склала 315,8 млн.грн, або 88,9% усіх боргів. Це на 11,1% більше, ніж було на 1 квітня 2017 року, і на 38,3% більше в порівнянні з 1 січня 2017 року. У промисловості протягом квітня поточного року заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств збільшилася на 5,2%, склавши на 1 травня 2017 року 257,1 млн.грн, або 81,4% боргів економічно активних підприємств усіх видів діяльності. З них 14,5 млн.грн не виплачено працівникам вугільної промисловості, що в порівнянні із заборгованістю на 1 квітня 2017 року менше на 37,1%, проте в 1,7 разу більше, ніж було на початок 2017 року. Збільшилася в квітні 2017 року на 2,9% заборгованість із виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств машинобудування і на 1 травня 2017 року вона склала 201,4 млн.грн.

На 1 травня 2017 року основна частка суми заборгованості економічно активних підприємств припадала на промисловість (81,4%). Найбільшу питому вагу в сумі невиплаченої заробітної плати області складають борги м. Маріуполя (67,3%) та м. Слов'янська (5,0%).

2. Запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)

Протягом січня-червня 2017 року Відділенням проводилась робота по врегулюванню 23 випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин, по яких було взято на облік 32 чинника дестабілізації, з яких щодо своєчасної виплати поточної заробітної плати та погашення заборгованості з неї було взято на облік 23 чинника (71,9% від загальної кількості). Причиною виникнення випадків дестабілізації у звітному періоді стала заборгованість із виплати зарплати в сумі 287 032,5 тис. грн. (додаток 4).

З початку 2017 року було взято на облік 16 випадків дестабілізації стану СТВ, в тому числі за видами економічної діяльності:
- рибне господарство – 1 випадок (6,3% від загальної кількості);
- добувна промисловість і розроблення кар’єрів – 3 випадки (18,8%);
- виробництво машин і устаткування – 1 випадок (6,3%);
- виробництво автотранспортних засобів – 1 випадок (6,3%);
- водопостачання; каналізація, поводження з відходами – 3 випадки (18,8%);
- будівництво – 1 випадок (6,3%);
- оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів – 1 випадок (6,3%);
- транспорт, складське господарство – 2 випадки (12,5%);
- професійна, наукова та технічна діяльність – 1 випадок (6,3%);
- діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 1 випадок (6,3%);
- охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 1 випадок (6,3%).

Причинами виникнення випадків дестабілізації на підприємствах Донецької області з початку 2017 року були 25 чинників, з них:
2 – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту (8% від загальної кількості);
1 – щодо укладення чи зміни колективного договору, угоди (4%);
6 – щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень (24%);
16 – щодо невиконання вимог законодавства про працю (64%).

У звітному періоді, з метою врегулювання чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин, фахівцями Відділення по кожному підприємству було складено план заходів по врегулюванню чинників дестабілізації, здійснено виїзди на підприємства та проведено 69 узгоджувальних зустрічей зі сторонами конфліктів.

В результаті постійної взаємодії зі сторонами конфліктів та органами місцевого самоврядування, протягом січня-червня 2017 року було погашено заборгованості із виплати заробітної плати, що стала чинником дестабілізації, в сумі 97 542,9 тис.грн., що складає 34% від заборгованості, що стала чинником дестабілізації стану СТВ.

Таким чином, на початок 2017 року на обліку Відділення знаходилось 7 випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин, у звітному періоді було взято на облік 16 випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин, знято з обліку 9 випадків, у зв`язку із врегулюванням чинників дестабілізації та 1 випадок став предметом колективного трудового спору.

Станом на 01.07.2017 року на обліку Відділення знаходиться 13 випадків дестабілізації стану СТВ з 16 чинниками, по яким в стадії вирішення залишається сума заборгованості із виплати заробітної плати 98862,5 тис. грн.

3. Стан і результати вирішення висунутих найманими працівниками або профспілками вимог та колективних трудових спорів (конфліктів)

Протягом січня-червня 2017 року Відділенням проводилась робота по вирішенню 7 колективних трудових спорів (конфліктів), з яких по 3 колективним трудовим спорам (конфліктам) дію розпорядження про реєстрацію КТС(К) призупинено на період проведення АТО.

У 7 КТС(К) найманими працівниками було висунуто 35 вимог, в тому числі щодо невиконання вимог законодавства про працю – 12 вимог (34,3% від загальної кількості). Сума заборгованості із виплати заробітної плати, що стала причиною виникнення КТС(К) становила 350,0 тис. грн. і припадала на 1 підприємство – дільниця № 3 структурного підрозділу Шахтарське шахто-будівельне управління ПАТ «Донбасшахтобуд», м. Шахтарськ, дія розпорядження про реєстрацію на якому призупинена на період проведення АТО.

Розпорядженням НСПП від 20.03.17 №058-р колективний трудовий спір між найманими працівниками КЗК «Донецький обласний художній музей» та адміністрацією КЗК «Донецький обласний художній музей» міста Донецька знято з реєстрації у зв’язку із звільненням з роботи більш як двох третин найманих працівників, які висували вимоги.

Розпорядженням НСПП від 14.04.2017 р. №100-р знято з реєстрації 2 вимоги у колективному трудовому спорі між найманими працівниками підрозділів ДП «Селидіввугілля» та адміністрацією ДП «Селидіввугілля», з них:
1 вимога – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту;
1 вимога – щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень.
З початку 2017 року, з метою проведення моніторингу стану вирішення вимог найманих працівників у колективних трудових спорах (конфліктах) та на виконання рішень примирних органів зі сторонами соціально – трудових відносин було проведено 38 узгоджувальних зустрічей.

У звітному періоді колективні трудові спори (конфлікти) на підприємствах Донецької обласні не реєструвались.

Таким чином, станом на 01.07.2017 року на реєстрації Відділення залишилось 6 КТС(К), в яких в стадії вирішення залишилися 26 вимог, висунуті найманими працівниками, а сума непогашеної заборгованості із виплати заробітної плати становить 350,0 тис. грн.

4. Страйки, колективні припинення роботи, акції протесту, пов’язані з ускладненням стану соціально-трудових відносин

За січень-червень 2017 року, з метою вирішення спірних питань між сторонами соціально-трудових відносин виключно у правовому руслі, Відділення спрямувало свої зусилля на попередження проведення страйків і акцій протесту та послаблення соціальної напруги під час проведення найманими працівниками страйків і колективних припинень роботи.

З початку 2017 року Відділенням було попереджене проведення 1 акції протесту. Ініціативною групою Костянтинівського державного хімічного заводу було ініційовано проведення 31.01.2017р. акції протесту у формі мітингу біля будинку Донецької обласної державної адміністрації, про що надійшло відповідне повідомлення

Метою проведення акції протесту було привернення уваги органів виконавчої влади до існуючих проблем та необхідності збереження підприємства та захисту прав працівників щодо виплати заробітної плати.

З грудня 2016 року за ухвалою Донецького господарського суду на підприємстві розпочата процедура ліквідації терміном на 6 місяців та заплановано скорочення працівників у зв’язку з ліквідацією підприємства.

Фахівці Відділення ініціювали та сприяли проведенню робочої зустрічі з головою Донецької обласної державної адміністрації Жебрівським П.І. У зустрічі, яка відбулася 30.01.2017р., прийняв участь начальник Відділення, директор департаменту розвитку базових галузей промисловості ОДА та ініціативна група найманих працівників підприємства. Під час зустрічі голова Донецької облдержадміністрації надав доручення департаменту розвитку базових галузей промисловості ОДА щодо підготовки листів до Міністерства юстиції України, Фінансової інспекції та Фонду держмайна України з приводу перевірки діяльності ліквідатора Нестеренко О.А. та повернення процедури санації підприємства.

За результатами зустрічі ініціативна група проінформувала про відмову найманих працівників Костянтинівського державного хімічного заводу від проведення 31.01.17 року акції протесту.

У квітні 2017 року Відділенням було зафіксовано проведення 1 акції соціального протесту. Так, члени первинної профспілкової організації ДП «Маріупольський морський торговельний порт» профспілки робітників вугільної промисловості України та первинної профспілкової організації «Народна Солідарність» 141-3 у кількості 40 осіб провели акцію соціального протесту у вигляді мітингу біля адміністративного будинку підприємства.
Мета проведення акції протесту - привернути увагу Міністерства інфраструктури України, ЗМІ, представників органів виконавчої влади всіх рівнів щодо порушень прав і гарантій діяльності профспілок та трудового законодавства адміністрацією порту. Питання, які підіймалися на мітингу, це:
- дискримінація докерів першого вантажного району в частині забезпечення їх роботою та в частині умов оплати праці;
- внесення змін до колективного договору щодо положення про преміювання.

Наказом Відділення від 05.04.2017 року №11 стан соціально-трудових відносин на підприємстві взято на облік. Керівнику підприємства, голові первинної профспілкової організації ДП «Маріупольський морський торговельний порт» профспілки працівників вугільної промисловості України та Маріупольському міському голові направлені роз'яснення щодо порядку ведення соціального діалогу та проведені консультації зі сторонами соціально-трудових відносин.

Висновки

Аналіз виробничих та фінансових показників Донецької області у звітному періоді, стану соціально-трудових відносин на підприємствах області та результатів діяльності Відділення свідчить, що за січень-червень 2017 року в економіці області спостерігаються певні складності. На підприємствах області продовжували існувати, а в окремих випадках, загострюватися, чинники погіршення стану соціально-трудових відносин, зокрема зростання заборгованості із виплати заробітної плати, причиною чого є недофінансування вугільної галузі, припинення виробничої діяльності окремими підприємствами, транспортна блокада, розрив економічних зв`язків, як між підприємствами, містами та районами Донецької області, так і країнами дальнього зарубіжжя.

На території не контрольованій українською владою в критичному стані залишились підприємства, на яких зареєстровані колективні трудові спори (конфлікти), що унеможливлює проведення примирних процедур та вирішення вимог найманих працівників у колективних трудових спорах (конфліктах) у зв`язку з чим у поточному році по 2 КТС(К) – дільниця № 3 структурного підрозділу «Шахтарське шахто-будівельне управління» ПАТ «Донбасшахтобуд», м. Шахтарськ, Відособлений підрозділ «Шахтоуправління «Трудівське» Державного підприємства «Донецька вугільна енергетична компанія», м. Донецьк, дію розпоряджень про реєстрацію КТС(К) призупинено на період проведення АТО.

У звітному періоді 2017 року до бази конфліктогенних підприємств було внесено 23 підприємства, на яких стан соціально – трудових відносин було взято на облік Відділення з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).

Основною причиною виникнення у звітному періоді випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин була заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 287 032,5 тис. грн. В результаті постійної та планомірної роботи, в тому числі і проведення узгоджувальних зустрічей зі сторонами конфліктів, упродовж звітного періоду було погашено заборгованості із виплати заробітної плати, що стала чинником дестабілізації, в сумі 97 542,9 тис.грн. (34%).
Однак, при наявності причин виникнення ускладнень стану СТВ, колективні трудові спори (конфлікти) у січні-червні 2017 року не зареєстровані.

Станом на 01.07.2017 року у КТС(К) непогашеною залишилась заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 350,0 тис. грн., яка припадає на КТС(К), дія розпорядження про реєстрацію якого призупинено на період проведення АТО.

Аналіз динаміки погашення заборгованості із виплати заробітної плати, що стала чинником дестабілізації стану СТВ упродовж звітного періоду, свідчить, що спільні заходи Відділення та сторін соціально – трудових відносин направлені на вирішення вимог найманих працівників, в тому числі і щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати, виявились результативними.

З метою моніторингу стану виконання рішень примирних органів та вимог найманих працівників, врегулювання чинників дестабілізації стану СТВ упродовж звітного періоду фахівцями Відділення було організовано та проведено 107 узгоджувальних зустрічей зі сторонами соціально-трудових відносин, в тому числі зі сторонами колективних трудових спорів – 38 (35,5% від загальної кількості), зі сторонами соціально-трудових відносин – 69 (64,5%).

Практичний досвід роботи Відділення свідчить про результативність вирішення вимог найманих працівників та врегулювання чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин шляхом проведення узгоджувальних зустрічей зі сторонами соціально-трудових відносин, в ході проведення яких вдається досягнути взаємоприйнятних домовленостей у вирішенні проблемних питань.

У звітному періоді проводилася робота з підтвердження репрезентативності професійних спілок, у яких сплинув п’ятирічний термін визначений Законом. За січень-червень 2017 року підтверджено репрезентативність Донецької обласної Ради професійних спілок та Донецької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України.

Відділенням проводиться цілеспрямована робота з надання консультацій та рекомендацій найманим працівникам та профспілковим організаціям з питань вирішення спірних питань в правовому руслі, в тому числі і шляхом вступу у колективні трудові спори (конфлікти).

Вгору