Чому НСПП?

Відділення НСПП в Донецькій області безкоштовно надає правову допомогу працівникам підприємств, установ і організацій, представникам профспілок і громадських організацій в розв’язанні конфліктних ситуацій, пов’язаних з виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю, охорону праці, виконанням колективного договору та угоди.


Відділення Національної служби посередництва і примирення в Донецькій області (далі - Відділення) - с відокремленим структурним підрозділом Національної служби посередництва і примирення (далі - НСПП), який сприяє врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів) на території Донецької області.
У своїй діяльності Відділення керуються Конституцією України, Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», іншими законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Положенням про Національну службу посередництва і примирення, наказами і розпорядженнями НСПП.

Основними завданнями Відділення є:

 1. Сприяння поліпшенню соціально-трудових відносин та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);
 2. Сприяння взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів);
 3. Здійснення посередництва і примирення під час вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);
 4. Здійснення на територіальному рівні оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін профспілок та організацій роботодавців;
 5. Забезпечення здійснення соціального діалогу. вироблення узгоджених пропозицій щодо розвитку соціально-економічних та трудових відносин в Донецькій області;
 6. Підвищення рівня правової культури учасників соціально-трудових відносин.

Відділення відповідно до покладених на нього завдань:

 1. Вивчає, узагальнює і аналізує стан, динаміку соціально-трудових відносин, колективних трудових спорів (конфліктів).
 2. Оперативно вивчає ситуації, які вимагають невідкладного інформування і реагування (страйки, акції протесту або інші дії, пов'язані з ускладненням соціально-трудових відносин та припиненням роботи на підприємствах, організаціях, установах тощо), негайно повідомляє про них керівництво НСПП;
 3. Здійснює заходи щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), веде облік підприємств, установ і організацій, де існують розбіжності між сторонами соціально-трудових відносин, подає в установленому порядку статистичну звітність про результати роботи із запобігання виникненні.) колективних трудових спорів (конфліктів);
 4. Здійснює прогнозування стану соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) з метою їх попередження чи сприяння своєчасному їх вирішенню, готує і подає НСПП в установлені терміни прогнози розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів);
 5. Вносить пропозиції щодо здійснення комплексу запобіжних заходів для недопущення виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) чи їх своєчасного вирішення і направляє їх відповідним місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, суб'єктам сторін профспілок і організацій роботодавців;
 6. Вивчає та узагальнює причини виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) і можливі їх наслідки на територіальному та виробничому рівнях, виробляє пропозиції щодо запобігання їх виникненню;
 7. Вносить керівництву НСПП подання щодо реєстрації висунутих працівниками вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), а також зняття їх з контролю;
 8. Аналізує висунуті працівниками вимоги та здійснює їх обґрунтування;
 9. Сприяє встановленню контактів між сторонами колективного трудового спору (конфлікту);
 10. Перевіряє, в разі необхідності, повноваження представників сторін колективного трудового спору (конфлікту);
 11. Консультує сторони колективного трудового спору (конфлікту) з питань:
  - компетенції сторін стосовно задоволення вимог, які є предметом колективного трудового спору (конфлікту);
  - застосування нормативно-правових актів для вирішення колективного трудового спору (конфлікту).
 12. За зверненням сторін (сторони) колективного трудового спору (конфлікту) розглядає матеріали щодо колективного трудового спору (конфлікту) з метою його вирішення;
 13. Вносить пропозиції НСПП щодо кандидатур для підготовки посередників та арбітрів;
 14. На прохання сторін колективного трудового спору (конфлікту) пропонує їм кандидатури посередників та арбітрів для участі у примирних процедурах;
 15. Сприяє залученню, в разі необхідності, до участі у примирних процедурах представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших осіб;
 16. Координує роботу трудового арбітражу, направляє своїх спеціалістів, експертів для участі у роботі примирних органів, здійснює моніторинг стану виконання рішень примирних органів;
 17. Координує у встановленому порядку вирішення сторонами колективного трудового спору (конфлікту) питань щодо організаційного, матеріально-технічного і фінансового забезпечення роботи примирних комісій і трудових арбітражі;
 18. Бере участь в узагальненні практики застосування законодавства з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), вносить в установленому порядку пропозиції щодо його вдосконалення;
 19. У межах своєї компетенції бере участь у розробці і вдосконаленні положень, інструкцій, інших нормативних актів щодо діяльності НСПП та здійснення примирних процедур;
 20. Взаємодіє у межах своєї компетенції з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб'єктами сторін профспілок та організацій роботодавців, підприємствами, установами і організаціями;
 21. Вивчає, узагальнює і вносить НСПП пропозиції Щодо поширення вітчизняного та зарубіжного досвіду роботи по запобіганню виникнення та сприянню вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);
 22. Забезпечує в установленому порядку реєстрацію, вивчення, аналіз документів, поданих суб'єктами сторін профспілок і організацій роботодавців для оцінки їх відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності на територіальному рівні;
 23. За результатами проведеної оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін профспілок і організацій роботодавців на територіальному рівні видає рішення та свідоцтво/довідку про відповідність/невідповідність критеріям репрезентативності, підтвердження/не підтвердження репрезентативності, веде реєстр репрезентативних та тих, що підтвердили репрезентативність, суб'єктів сторін профспілок і організацій роботодавців.
 24. Інформує громадськість про свою діяльність через засоби масової інформації, готує відповідні інформаційні та довідкові матеріали, проводить прес-конференції, "круглі столи" та інші заходи.
 25. У межах своєї компетенції сприяє підвищенню рівня правової культури учасників соціально-трудових відносин щодо запобігання виникненню та сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів).
 26. Виконує доручення керівництва НСПП, які належать до компетенції Відділення.
 27. Для виконання визначених Положенням завдань взаємодіє з відповідними структурними підрозділами НСПП.

Відділення має право:

 1. Брати участь у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту) на всіх його стадіях;
 2. Координувати роботу трудового арбітражу, рекомендувати спеціалістів, експертів для участі у роботі примирних органів;
 3. Одержувати в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, професійних спілок, роботодавців та їх об'єднань, сторін колективних трудових спорів (конфліктів) інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на і НСПП законами функцій;
 4. Попереджати сторони про порушення ними вимог чинного законодавства під час розгляду колективного трудового спору (конфлікту) та можливі наслідки таких порушень;
 5. Надсилати місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування рекомендації щодо вжиття заходів для вирішення колективного трудового спору (конфлікту), реалізація яких належить до їх компетенції;
 6. Звертатися до органів прокуратури, правоохоронних органів, державних органів з нагляду за додержанням законодавства про працю з пропозиціями щодо здійснення заходів, спрямованих на додержання законодавства про працю, в тому числі щодо порядку вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);
 7. Надавати запитувачам інформації публічну інформацію, розпорядником якої є Відділення.
Вгору